Partnerska sodelovanja

Podpora razvoju in inovativnim rešitvam

Projekti Erasmus+: Šport naj bi podpirali razvoj, prenos in/ali prenos v prakso inovativnih rešitev na področju športa in telesnih aktivnostih med različnimi organizacijami in akterji s področja športa in tudi izven z namenom:

  • boja proti uporabi nedovoljenih substanc v množičnem športu, še posebej med rekreativci;
  • preventive in osveščanja vseh deležnikov vpletenih v boj proti dogovorjenim izidom;
  • preventive, izobraževanja in inovativnih pristopov preprečevanja nasilja, rasizma in netolerantnosti v športu;
  • prenosa evropskih politik/priporočil/smernic v prakso.

Poseben poudarek je na množičnih športih.

Minimalne zahteve za projekte sodelovanja:

  • minimalno število partnerjev je 5 neprofitnih organizacij ali javnih organov, dejavnih na področju športa, iz 5 programskih držav;
  • prijavitelj mora biti neprofitna organizacija ali javni organ, dejaven na področju športa, ustanovljena v eni od programskih držav;
  • najvišja dovoljena dotacija je 400.000 EUR oz. največ 80 % upravičenih stroškov (za projekte v zvezi z Evropskim tednom športa, je lahko najvišja dodeljena dotacija 150.000 EUR)
  • trajanje projektov: 12 do 36 mesecev (12, 18, 24, 30 ali 36 mesecev)

Komisija bo preko Izvajalske agencije v okviru letnega razpisa izvedla dva kroga izbrinega postopka, in sicer:
– prvi krog: partnerska sodelovanja, ki so namenjena izvajanju pobud in aktivnosti za podporo izvedbe tedna športa in so z njim tematsko povezana,
– drugi krog: kakršno koli partnersko sodelovanje, ki ni povezano z evropskim tednom športa

Prijavno dokumentacijo in več informacij najdete na spletni strani Izvajalski agencije, ki v celoti skrbi za izvajanje tega dela programa Erasmus+.