Strateška partnerstva v VŠ

Za področje visokošolskega izobraževanja veljajo prioritete določene s prenovljenim programom EU za posodobitev visokega šolstva:

  • izboljšanje kakovosti in ustreznosti znanja in spretnosti študentov, spodbujanje več učnih pristopov, osredotočenih na študente, boljša uporaba IKT, boljše povezave med visokošolskimi institucijami in delodajalci ali socialnimi podjetji;
  • podpiranje družbene angažiranosti visokošolskih institucij ter spodbujanje medkulturnih in državljanskih kompetenc študentov;
  • podpiranje inovacij in ustvarjalnosti s partnerstvi in med- in nad-disciplinarnimi pristopi ter krepitev vloge visokošolskega izobraževanja na regionalni ravni;
  • zagotavljanje, da se izobraževanje in raziskave vzajemno krepijo, ter spodbujanje in nagrajevanje dobrega poučevanja;
  • izboljšanje institucionalnega upravljanja in upravljanja na sistemski ravni, preglednosti in mehanizmov za povratne informacije;
  • spodbujanje internacionalizacije, priznavanja in mobilnosti, podpiranje sprememb v skladu z bolonjskimi načeli in orodji.

Visokošolsko izobraževanje = katero koli izobraževanje, ki v skladu z nacionalnim pravom ali prakso omogoča pridobitev priznanih stopenj izobrazbe ali druge priznane kvalifikacije na terciarni ravni.

Kakšne aktivnosti je možno izvajati?

Primeri projektov

Univerza v Ljubljani, Strojna fakulteta: »Networked Activities for Realisation of Innovative Products«

Visoka zdravstvena šola Celje: »Aging Well«

Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko: »E-RESPLAN – Innovative Educational Tools for Energy Planning«

Strateška partnerstva na področju visokošolskega izobraževanja so prilagodljiv način dela s partnerji iz različnih držav. Projekti strateških partnerstev v visokošolskem izobraževanju se morajo osredotočiti na aktivnosti, namenjene izboljšanju sistemov visokošolskega izobraževanja v Evropi. Projekti lahko, na primer, pripravljajo učne vsebine, prenavljajo metodologijo akademskega poučevanja, izvajajo raziskave in analize, izvajajo različne učne dejavnosti itd…. Dejanska vsebina projekta in kombinacija dejavnosti je odvisna od namena projekta. Več informacij najdete v Vodniku za prijavitelje pri letnem razpisu.

Koliko partnerjev je potrebnih?

Strateška partnerstva na področju visokošolskega izobraževanja morajo vključevati najmanj 3 partnerje iz 3 različnih programskih držav, vključno z organizacijo prijaviteljico. Število partnerjev in dotacija bosta odvisna od projektnih ciljev in aktivnosti.
Strateško partnerstvo lahko prejme dotacijo do največ 150.000 evrov na leto, torej največ 450.000 evrov za 3 letni projekt.

Kdo se lahko prijavi?

Prijavi se lahko katera koli pravna oseba. Organizacije  s področja visokošolskega izobraževanja morajo biti nosilke Listine Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE). Ena izmed organizacij v partnerstvu mora prevzeti vlogo koordinatorja in zaprositi za dotacijo v imenu celotnega partnerstva. Slovenske organizacije, ki bodo prevzele vlogo koordinatorja, se morajo prijaviti na slovensko Nacionalno agencijo (CMEPIUS) v imenu celotnega partnerstva.