Mobilnost (pred)šolskega osebja (KA101)

Vrtci, osnovne in splošne srednje šole

Namen

Slovenski vrtci ter osnovne in srednje šole lahko v okviru programa Erasmus+ (znotraj ključnega ukrepa 1) zaprosijo za nepovratna sredstva za izvedbo prjektov mobilnosti pred/šolskega osebja, katerih namen je zagotavljanje osebnega in strokovnega razvoja zaposlenih, vključno s krepitvijo medkulturnih kompetenc. Vse to pomembno vpliva na dvig kakovosti, inovativnosti in kreativnosti vzgoje in izobraževanja.

Pomembno je, da projekt in njegovi cilji izhajajo iz potreb udeležencev mobilnosti in njihove matične organizacije, saj se na podlagi teh potreb načrtuje aktivnosti, integrira pridobljeno znanje in izkušnje v redno delo, nadaljuje strateški razvoj organizacije in razširja rezultate zunaj organizacije.

Izvedba projektov mobilnosti (pred)šolskega osebja prispeva k doseganju dolgoročnih in trajnostnih učinkov tako na udeležence mobilnosti (izboljšanje strokovnih kompetenc in znanja tujih jezikov, povečanje motivacije na delovnem mestu, širše razumevanje praks, politik in sistemov na področju vzgoje in izobraževanja v Evropski uniji itn.) kot tudi na organizacije kot celote (večja prepoznavnost in ugled v družbi, sistematična vpetost v mednarodni prostor, izboljšanje strategije internacionalizacije itn.) ter tudi na lokalno okolje, stroko/sektor.

Kaj je projekt mobilnosti (pred)šolskega osebja, kakšen je njegov namen in kakšni so njegovi cilji, je nazorno prikazano v videu, ki predstavlja enega od takšnih projektov. Vabljeni k ogledu!

Za prijavitelje

KDO LAHKO PRIJAVI PROJEKT MOBILNOSTI (PRED)ŠOLSKEGA OSEBJA?

Projekt lahko prijavi le organizacija in ne fizična oseba. Upravičene organizacije prijaviteljice (za navedene v prvih treh alinejah velja, da morajo biti vpisane tudi v razvide Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) so:

  • vrtci, osnovne in srednje šole,
  • šole/zavodi za učence s posebnimi potrebami,
  • glasbene šole in dijaški domovi,
  • v primeru nacionalnega konzorcija za mobilnost: lokalni/regionalni
    ali koordinatorski organ na področju šolskega izobraževanja (konzorcij mora biti sestavljen iz vsaj 3 organizacij – koordinatorja in vsaj 2 vrtcev/šol).

Podroben seznam upravičenih organizacij prijaviteljic je objavljen na podstrani vsakoletnega razpisa Erasmus+.

KAKŠNE SO MOŽNOSTI ZA MOBILNOST OZ. KATERE AKTIVNOSTI SE LAHKO IZVAJAJO V OKVIRU PROJEKTOV MOBILNOSTI (PRED)ŠOLSKEGA OSEBJA?

Izvedba mobilnosti je le ena izmed faz projekta mobilnosti. Pomeni aktivnost, ki se jo izvede v tujini – v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+ (28 držav članic Evropske unije ter Norveška, Islandija, Lihtenštajn, Turčija in Makedonija ter od razpisa Erasmus+ 2019 tudi Srbija).
Posamezen projekt mobilnosti lahko traja od 12 do 24 mesecev, vključevati pa mora 1 ali več naslednjih aktivnosti v trajanju od najmanj 2 zaporednih dni do 2 mesecev (dnevi za pot niso zajeti):

  • poučevanje na partnerski šoli ali v drugi ustrezni organizaciji, ki je aktivna na področju (pred)šolskega izobraževanja,
  • udeležba na strukturiranem tečaju ali usposabljanju,
  • izobraževalni obisk na delovnem mestu na partnerski šoli ali v drugi ustrezni organizaciji, ki je aktivna na področju (pred)šolskega izobraževanja.

Mobilnosti se lahko udeleži osebje, ki je pristojno za (pred)šolsko izobraževanje (pedagoški in nepedagoški kader, vključno z vodstvom šole) ter drugo izobraževalno osebje (npr. šolski inšpektorji, šolski in pedagoški svetovalci, psihologi idr.), vključeno v strateški razvoj organizacij pošiljateljic. V primeru konzorcija pa tudi osebje koordinatorja konzorcija, ki se ukvarja s strateško pomembnimi področji za sektor šolskega izobraževanja. Vsi udeleženci mobilnosti morajo biti v delovnem oz. pogodbenem razmerju z organizacijo pošiljateljico.

V projekt mobilnosti mora biti vključena najmanj 1 organizacija (prijaviteljica, v primeru konzorcija 3 organizacije), če pa projekt vključuje izobraževalni obisk na delovnem mestu in/ali poučevanje, pa z namenom ustreznejše utemeljitve načrtovane aktivnosti priporočamo, da sta že v prijavnici navedeni vsaj 2 sodelujoči organizaciji (prijaviteljica oz. pošiljateljica in prejemnica).

KJE NAJDEM PODROBNEJŠE INFORMACIJE O RAZPISU, PRIJAVNICO IN ROK ZA PRIJAVO?

Na podstrani Razpisi je vsako jesen objavljen letni razpis programa Erasmus+, vključno z vodnikom za prijavitelje, seznamom upravičenih organizacij prijaviteljic za področje (pred)šolskega izobraževanja, prijavnico, rokom za prijavo (za projekte mobilnosti (pred)šolskega osebja navadno v začetku meseca februarja), informativnimi dogodki za zainteresirane prijavitelje itn. Vabljeni tudi k prijavi na CMEPIUS-ove e-novice, v katerih vas bomo na vse aktualne zadeve v povezavi z odprtim razpisom še posebej opomnili.

Za pogodbenike

Koristne informacije za izvedbo projekta najdete na podstrani Razpisi – pod razpisom Erasmus+, v okviru katerega je bil posamezen projekt odobren. Poleg vodnika za prijavitelje naj temelj izvedbe projekta predstavlja pogodbena dokumentacija (tj. celoten sporazum o nepovratnih sredstvih, vključno s prilogami, ki ga je vaša organizacija sklenila z nacionalno agencijo CMEPIUS), ažurno stanje izvedbe projekta pa naj bo razvidno tudi iz e-orodja Mobility Tool+.

V primeru vprašanj se obrnite na skrbnico vašega projekta na CMEPIUS-u.

Ali vas zanimajo (tudi) partnerstva v šolskem izobraževanju?

Več informacij o partnerstvih v šolskem izobraževanju najdete tukaj.

Pomoč in navdih

> Iskanje partnerskih organizacij, izobraževanj, usposabljanj in drugih priložnosti ter gradiv

Evropska spletna platforma za šolsko izobraževanje (School Education Gateway – SEG  letak)

Portal eTwinning

Priročnik za koordinatorje Erasmus+ o uporabi portala eTwinning

> Predstavitev primerov dobrih praks in drugih projektov

Primeri dobrih praks

Evropska platforma projektnih rezultatov (Erasmus+ Project Results Platform)

> Pozitivni učinki sodelovanja v mednarodnih projektih

Vrtci, osnovne šole, srednje šole