Ključni ukrep 1 (KA1)

Učna mobilnost posameznikov

Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Spodbujajo mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela – kot tudi vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Slednji lahko v tujini poučujejo, se izobražujejo in usposabljajo, lahko se udeležijo študijskega obiska.

Kontakt


Za področje izobraževanja in usposabljanja:
erasmusplus-ka1@cmepius.si

Za področje mladine: info@mva.si

Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali delu doma.

Poleg neposrednih vplivov na posameznike pa naj bi aktivnosti znotraj projektov prinesle pozitivne spremembe in razvojne premike tudi znotraj sodelujočih institucij oz. organizacij ter ne nazadnje tudi inovacije in prenovo samih sistemov izobraževanja.

KA1 nudi možnosti sodelovanja na decentralizirani ravni (projekt prijavite nacionalni agenciji v svoji državi) in centralizirano (projekt prijavite Izvajalski agenciji) – odvisno od akcije, v kateri želite sodelovati.

Pomembno!

V okviru programa E+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave pri določanju pogojev sofinanciranja. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč ali sodelujejo v prilagojenih oz. posebnih programih.

Decentralizirane akcije KA1

Decentralizirane akcije koordinira nacionalna agencija CMEPIUS (področje izobraževanja in usposabljanja) ali MOVIT (področje mladine). Gre za projekte učne mobilnosti, ki se delijo glede na področje izobraževanja oz. mladine.

Projekti mobilnosti

 • za študente (z namenom študija ali usposabljanja) in osebje visokošolskih institucij,
 • za dijake (z namenom usposabljanja) in osebje srednjih poklicnih in strokovnih šol,
 • za strokovno osebje v splošni vzgoji in izobraževanju,
 • za strokovno osebje izobraževanja odraslih,
 • s področja mladine:
  • mladinske izmenjave in
  • Evropska prostovoljna služba.

Kako se prijaviti?

 • Dokumente za prijavo najdete na podstrani Razpisi (objavljeno letno, predvidoma oktobra za naslednje leto).
 • Registrirajte svojo organizacijo v sistem ECAS (storitev Evropske komisije za potrjevanje pristnosti) in na portal za organizacije, kjer pridobite PIC kodo.
 • Preberite ustrezne dele Vodnika za prijavitelje.
 • Uporabite e-prijavnico za Učno mobilnost posameznikov za ustrezno področje.
 • Uporabite pretvornik razdalj za izračun potnih stroškov za vaš projekt.
 • Preberite Tehnični vodnik za prijavitelje letnega razpisa.

Doprinos projektov

 • k izboljšanju mednarodnega sodelovanja in delovanja v mednarodnem okolju,
 • k iskanju novih metod, praks in načinov izobraževanja mladih in odraslih,
 • h kreiranju sinergij in umeščanju dobrih praks v delovanje organizacij.

Razpis in rok za prijavo

Letni razpis programa je objavljen na podstrani Razpisi, kjer boste našli tudi vso potrebno prijavno dokumentacijo in lahko preverili razpisne roke, ki so načeloma vsako leto februarja oz. marca.

Centralizirane akcije KA1

Centralizirane akcije ključnega ukrepa 1 koordinira Izvajalska agencija za kulturo, izobraževanje in avdiovizualno politiko (EACEA). Vse informacije glede samih akcij in razpisov so dostopne na njihovi spletni strani. Akcije so:

 • jamstvena shema posojil za magistrski študij,
 • skupni magistrski študijski programi (Erasmus Mundus),
 • projekti velikega obsega na področju evropske prostovoljne službe (EVS).

Osnovne informacije o navedenih akcijah najdete tudi v Vodniku za prijavitelje (Guide for Applicants). Objavljen je na podstrani vsakoletnega razpisa Erasmus+.