Osebe s posebnimi potrebami

18. 7. 2018

Posamezniki (študenti ali osebje) s posebnimi potrebami, ki odhajajo na Erasmus+ mobilnost, lahko pridobijo dodatna sredstva iz naslova dodatnih stroškov zaradi posebnih potreb. Opozorimo naj, da je potrebno te dodatne stroške konkretno opredeliti, obrazložiti in predložiti ustrezno dokumentacijo. Višina sredstev, ki jih lahhko posameznik pridobi iz tega naslova, ni omejena, izhaja iz dejansko nastalih stroškov.

Têrmin študentov s posebnimi potrebami in njihov status je opredeljen Zakonu o visokem šolstvu[1] ter v statutih oz. pravilnikih posameznih univerz oz. njihovih članic, samostojnih fakultet, visokih in višjih strokovnih šol in se smiselno uporablja za vse skupine udeležencev (študente, mlade diplomante in osebje).

[1] 69.a člen Zakona o visokem šolstvu: »Študenti s posebnimi potrebami so slepi in slabovidni študenti oziroma študenti z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti z avtističnimi motnjami ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.«

Več informacij in obrazec za pridobitev dodatnih sredstev iz naslova posebnih potreb študenti prejmejo pri Erasmus koordinatorjih matične institucije.