Partnerstva v šolskem izobraževanju

Prednostne naloge na področju šolskega izobraževanja so:

 • krepitev profila učiteljskega poklica,
 • obravnavanje slabih rezultatov pri osnovnih spretnostih in znanjih,
 • podpiranje šol pri odpravljanju osipa in prikrajšanosti,
 • krepitev kakovosti predšolske vzgoje in varstva.

Kakšne aktivnosti je možno izvajati?

Strateška partnerstva na področju šolskega izobraževanja lahko trajajo od 12 do 36 mesecev in so prilagodljiv način dela s partnerji iz različnih držav. Strateška partnerstva v šolskem izobraževanju se morajo osredotočiti na aktivnosti, namenjene izboljšanju pogojev v šolskem izobraževanju v sodelujočih državah.

Aktivnosti lahko vključujejo:

 • razvijanje in krepitev mednarodnih omrežij ter izmenjava idej, praks in metod dela,
 • razvijanje, testiranje in implementacijo inovativnih pristopov in praks za učence, osebje in organizacije,
 • izmenjavo izkušenj in dobrih praks, vključno skozi aktivnosti kolegialnega učenja in delavnic,
 • izvajanje skupnih raziskav in študij,
 • pospeševanje (olajšanje) priznavanja in certificiranja veščin in kompetenc,
 • aktivnosti usposabljanja, poučevanja in učenja kot so skupno projektno delo med skupinami učencev, dolgoročne učne mobilnosti učencev, skupna usposabljanja zaposlenih in poučevanje in usposabljanje,
 • spodbujanje aktivnega državljanstva in podjetništva,
 • aktivnosti za podporo učencem, ki imajo posebne potrebe, da zaključijo izobraževanje, vključno s preprečevanjem segregacije in diskriminacije v izobraževanju za marginalizirane skupnosti.

Podrobnosti o teh aktivnostih, vključno s trajanjem in kriteriji upravičenosti se nahajajo v Vodniku letnega razpisa programa.

Koliko partnerjev je potrebnih?

Partnerstva

se razlikujejo glede na področje sodelovanja.

Na splošno morajo partnerstva na področju šolskega izobraževanja vključevati najmanj 3 partnerje iz 3 različnih programskih držav, vključno s prijaviteljsko organizacijo. Vendar pa sta pri strateških partnerstvih na področju šolskega izobraževanja, ki vključujejo le šole, dovolj že 2 partnerja iz 2 različnih programskih držav.

Strateška partnerstva za spodbujanje sodelovanja med lokalnimi/regionalnimi šolskimi oblastmi morajo vključevati najmanj 2 lokalni ali regionalni šolski oblasti iz 2 različnih programskih držav. Poleg tega je zaželjeno, da je iz vsake sodelujoče države v partnerstvo vključena še najmanj 1 šola in 1 lokalna organizacija, aktivna na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine ali organizacija aktivna na trgu dela.

Strateško partnerstvo lahko prejme dotacijo do največ 150.000 evrov na leto, torej največ 450.000 evrov za 3 letni projekt.

Kdo se lahko prijavi?

Vsaka pravna oseba iz Slovenije (razen v primeru partnerstev, ki vključujejo zgolj šole oziroma partnerstva za spodbujanje sodelovanja med lokalnimi/regionalnimi šolskimi oblastmi – glej seznam šol in lokalnih/regionalnih oblasti na spletni strani aktualnega razpisa) lahko sodeluje v strateškem partnerstvu na področju šolskega izobraževanja bodisi kot koordinator bodisi kot partner. Ena izmed organizacij v partnerstvu mora prevzeti koordinatorsko vlogo in zaprositi za dotacijo v imenu celotnega partnerstva. Slovenske organizacije, ki bodo prevzele koordinatorsko vlogo, se morajo prijaviti na slovensko Nacionalno agencijo (CMEPIUS) v imenu celotnega partnerstva.